Terms of sale

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Met ingang van 2 mei 2023

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (bekend als "AV") zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle verkopen die door de Verkoper worden gesloten aan niet-professionele kopers ("Klanten of Klant"), die de producten die te koop worden aangeboden ("De Producten") door de Verkoper willen verwerven op de site <span data-mce-fragment="1">www. shop.leparfait.fr De producten die op de site te koop worden aangeboden, zijn als volgt:

Plastic decoraties voor doppen en doppen.

Niet-elektrisch huishoud- en keukengerei en -bergingsmateriaal (niet van edelmetaal of fineer), potdeksels, trechters, niet-elektrische autoclaven en snelkookpannen, kookgerei; ruw of halfbewerkt glas (behalve dat voor de bouw); glaswerk, potten, porselein en aardewerk. Metalen slotenmaker en ijzerwaren

Metalen doppen Kook- en koelapparatuur; sterilisatoren, autoclaafpotten, snelkookpannen. Bedrukking van producten; Boeken, tijdschriften, gidsen.

Rubberen pakkingen voor potten.

Textiel- of vrijetijdsaccessoires;

De belangrijkste kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van afmetingen of capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de site www.shop.leparfait.fr wat de klant moet lezen voordat hij bestelt.

De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Productaanbiedingen zijn binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.shop.leparfait.fr en zal prevaleren boven elk ander document. De Klant verklaart deze AV te hebben gelezen en te hebben aanvaard door het daartoe voorziene vakje aan te vinken vóór de implementatie van de online bestelprocedure van de site www.shop.leparfait.fr.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van de Verkoper het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn gesloten. De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

Berlin Packaging Frankrijk, SAS

Aandelenkapitaal van 500000 euro

Geregistreerd bij de RCS van NICE, onder het nummer 529681520

470 Promenade des Anglais 06200 NICE

E-mail : contact@leparfait.com

Telefoon: 08 05 36 00 01

Intracommunautair btw-nummer FR785296520

ARTIKEL 2 - PRIJS

De Producten worden geleverd tegen de geldende prijzen vermeld op de website www.shop.leparfait.fr, bij het registreren van de bestelling door de Verkoper.

Prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, HT en TTC.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de site zouden worden toegekend www.shop.leparfait.fr

Deze prijzen zijn vast en niet-herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen.

De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, onder de voorwaarden die op de site worden aangegeven en worden berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en aan de Klant gegeven bij de levering van de bestelde Producten en wordt verzonden per e-mail of beschikbaar vanuit zijn klantenaccount.

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

Het is aan de Klant om op de site www.shop.leparfait.fr&nbsp;de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende modaliteiten:

De Klant kiest een product dat hij in zijn winkelmandje legt, een product dat hij kan verwijderen of wijzigen alvorens zijn bestelling te valideren en deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Hij zal dan contactgegevens invoeren of inloggen op zijn account en zijn bezorgmethode kiezen. Na validatie van de informatie wordt de bestelling als definitief en definitief beschouwd en moet deze worden gehonoreerd.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling geplaatst op de site www.shop.leparfait.fr vormt de totstandkoming van een overeenkomst die op afstand tussen de klant en de verkoper wordt gesloten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren. De Klant zal de voortgang van zijn bestelling op de site kunnen volgen. Elke annulering van de bestelling door de Klant na de aanvaarding ervan door de Verkoper zal slechts mogelijk zijn binnen maximaal 1 dag na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper en zolang de levering niet heeft plaatsgevonden (ongeacht de bepalingen met betrekking tot de toepassing of niet van het wettelijke herroepingsrecht).

Het gewicht van een bestelling mag niet hoger zijn dan 25 KG aan goederen als gevolg van acceptatie door onze vervoerders. Uw bestelling wordt dan geweigerd door onze diensten en er wordt contact met u opgenomen om een bestelling te plaatsen die wij bij u kunnen leveren.

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

De prijs wordt betaald door beveiligde betaling, volgens de volgende methode: betaling met creditcard

De prijs is contant betaalbaar door de Klant, volledig op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

Betalingsgegevens worden in gecodeerde modus uitgewisseld met behulp van het protocol dat is gedefinieerd door de geautoriseerde betalingsprovider die betrokken is bij banktransacties die op de site worden uitgevoerd www.shop.leparfait.fr.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke ontvangst door de Verkoper van de verschuldigde bedragen.

De Verkoper is niet verplicht om de door de Klant bestelde Producten te leveren indien deze laatste de prijs niet volledig betaalt onder de hierboven vermelde voorwaarden.

ARTIKEL 5 - LEVERINGEN 

De door de Klant bestelde Producten worden geleverd in Europees Frankrijk of in de volgende gebieden:

-  MONACO

- BELGIË

- ITALIË

DUITSLAND

Leveringen vinden plaats binnen 10 werkdagen op het adres dat door de Klant is opgegeven bij de bestelling op de site.

Levering is de overdracht aan de Klant van fysiek bezit of controle over het Product. Behoudens in bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Indien de bestelde Producten niet binnen 5 dagen na de indicatieve datum van levering zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop worden voltooid op schriftelijk verzoek van de Klant onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen dan uiterlijk veertien dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst aan hem worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

Leveringen worden verzorgd door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat door de Klant bij de bestelling is opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft.

Wanneer de Klant zorg heeft gedragen voor het gebruik van een vervoerder die hij zelf kiest, wordt de levering geacht te zijn gebeurd bij de levering van de door de Verkoper bestelde Producten aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Klant erkent daarom dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en heeft geen garantieclaim tegen de Verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

In het geval van een speciaal verzoek van de Klant met betrekking tot de voorwaarden voor verpakking of transport van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de Verkoper, zullen de gerelateerde kosten onderworpen zijn aan aanvullende specifieke facturering, op schatting die eerder schriftelijk door de Klant is aanvaard.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij heeft een maximale termijn van 14 dagen vanaf de levering om klachten per e-mail in te dienen bij de contact@leparfait.fr of per post (zoals blijkt uit het poststempel) op het volgende adres :

Le Parfait Klantenservice

470 promenade des Anglais

06200 NICE, vergezeld van alle ondersteunende documenten (met name foto's). Na deze periode en het niet naleven van deze formaliteiten, worden de Producten geacht conform en vrij van enig zichtbaar gebrek te zijn en kan geen enkele claim geldig worden aanvaard door de Verkoper.

De Verkoper zal zo snel mogelijk en op zijn kosten de geleverde Producten terugbetalen of vervangen waarvan het gebrek aan overeenstemming of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren zijn bewezen door de Klant, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van de Consumentenwet en die voorzien in deze AV.

De overdracht van de daaraan verbonden risico's van verlies en beschadiging zal enkel plaatsvinden wanneer de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op risico en risico van de Verkoper, behalve wanneer de Klant zelf de vervoerder heeft gekozen. Als zodanig gaan de risico's over op het moment van levering van het onroerend goed aan de vervoerder.

ARTIKEL 6 - EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Klant zal pas gebeuren na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de genoemde Producten.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Volgens de voorwaarden van artikel L221-18 van de Consumentenwet "Voor overeenkomsten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het eerste goed." Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend, met behulp van het bijgevoegde herroepingsformulier en ook beschikbaar op de site of elke andere ondubbelzinnige verklaring die de wens tot herroeping uitdrukt en in het bijzonder per post gericht aan de Verkoper op het post- of e-mailadres vermeld in ARTIKEL 1 van de AV. Retourzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies ...) waardoor ze in nieuwstaat kunnen worden gecommercialiseerd, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, bevuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen. De retourkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Klant. De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal gebeuren binnen 30 dagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Klant geretourneerde Producten onder de voorwaarden voorzien in dit artikel.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID VERKOPER - GARANTIES

De door de Verkoper geleverde Producten profiteren van :

 • van de wettelijke garantie van overeenstemming, voor defecte, beschadigde of beschadigde Producten of niet overeenkomend met de bestelling,
 • de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ongeschikt maakt voor gebruik,

Bepalingen inzake wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

"De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd."

Artikel L217-5 van de Consumentenwet

"De goederen zijn in overeenstemming met het contract:

1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:

- als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

- indien het de kwaliteiten bezit die een koper rechtmatig mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. »

Artikel L217-12 van de Consumentenwet

"De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van de goederen." Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. "De verkoper is gebonden aan de garantie met betrekking tot verborgen gebreken van het verkochte ding die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet zou hebben verkregen, of een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij ze had gekend."

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

"De vordering die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek."

Artikel L217-16 van de Consumentenwet.

"Wanneer de koper de verkoper in de loop van de commerciële garantie die hem bij de verwerving of herstelling van roerende goederen is verleend, verzoekt om een restauratie die onder de garantie valt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moet lopen. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper tot tussenkomst of de terbeschikkingstelling voor herstelling van de betrokken woning, indien deze bepaling volgt op het verzoek tot interventie. »

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk (e-mail of post) op de hoogte brengen van de non-conformiteit van de Producten of het bestaan van verborgen gebreken vanaf de ontdekking ervan.

De Verkoper zal de Producten of onderdelen terugbetalen, vervangen of laten repareren onder garantie die als niet-conform of defect wordt beschouwd.

De verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontdekking door de Verkoper van het gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek worden uitgevoerd. Deze terugbetaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of cheque.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen :

 • niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, die het aan de Klant is om te controleren
 • in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.
 • De foto's en afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en kunnen niet de verantwoordelijkheid van de verkoper inroepen. De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte Producten

ARTIKEL 9 - BELEID INZAKE GEBAREN MET PERSOONSGEGEVENS 

De www.shop.leparfait.com site verbindt zich ertoe om te voldoen aan de Verordening (EU) Algemene gegevensbescherming 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.

Definitie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren: naam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres.c

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens op de Site

De sitebeheerder: Berlin Packaging France (hierna "wij" genoemd in dit beleid), kan sommige van uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u zijn http://www.shop.leparfait.fr site bezoekt (hierna "Website" genoemd).

Bron van de gegevens

De gegevens die we gebruiken, worden rechtstreeks van u verzameld, via cookies of tracers wanneer u op de Site surft, of via het verzamelformulier dat u invult bij het aanmaken van een account of bij het verzenden van een klanttevredenheidsenquête.

In overeenstemming met de regelgeving inzake persoonsgegevens hebben wij de verplichting om ervoor te zorgen dat de informatie over u juist en up-to-date is. Daarom kunnen de gegevens die op de Site worden verzameld, worden bijgewerkt en/of aangevuld met recentere gegevens die u mogelijk verstrekt, met name bij het aanmaken of bijwerken van een account dat op onze Site is aangemaakt.

Dataverzameling :

Uw persoonsgegevens worden verzameld :

 • wanneer u de Site bezoekt via tracers of cookies
 • bij het aanmaken van een klantaccount op de Site en elke wijziging van dit account
 • bij het verzenden van berichten of vragen naar de klantenservice via online help.
 • Bij inschrijving op de nieuwsbrief

De velden vermeld in de verzamelformulieren met een sterretje zijn verplicht.

Details van de verzamelde gegevens :

In het bijzonder kunnen de volgende Persoonsgegevens worden verzameld, ongeacht of u deze vrijwillig verstrekt of worden verzameld tijdens uw gebruik van de Site.

 • Gegevens die u identificeren&nbsp;: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, leeftijd en geslacht
 • Gegevens met betrekking tot uw toestemmingen om commerciële aanbiedingen te ontvangen, mogelijk gepersonaliseerd
 • Navigatiegegevens op de Site

U kunt ervoor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar deze keuze kan het gebruik van bepaalde diensten die via de Site worden aangeboden, verhinderen.

In het geval dat u de persoonlijke gegevens van een derde partij verstrekt, verbindt u zich ertoe dit te doen met de toestemming van deze laatste en na hem te hebben geïnformeerd over de voorwaarden waaronder zijn persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen, bekendgemaakt.

Waarom wij uw gegevens verzamelen :

 • De verwerking van persoonlijke gegevens die worden gegenereerd door het plaatsen en lezen van cookies tijdens uw navigatie op de Site wordt gebruikt om:
 • Zorgen voor de werking van de Site
 • Het publiek van de Site te meten en anonieme statistieken van bezoeken op te stellen
 • Zorgen voor de interactiviteit van de Site met sociale netwerken op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken
 • De functionaliteit en personalisatie van de Site te verbeteren op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken;
 • De verwerking die wordt gegenereerd bij het verzenden van berichten naar de klantenservice via de online help op de Site

Toegang tot uw persoonsgegevens :

De persoonlijke gegevens die op de Site worden verzameld, zijn, binnen de grenzen van hun toeschrijvingen, bestemd voor onze interne &nbsp;diensten en haar onderaannemers.

Meer in het bijzonder zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens als volgt :

 • Wanneer u door de Site bladert:
 • Onze interne diensten en haar eventuele onderaannemers
 • Bedrijven die sociale netwerken exploiteren waarvan de plug-ins op de Site verschijnen
 • Als onderdeel van het beheer van uw account: 5 jaar vanaf het laatste gebruik van het account op de Site voor klantidentificatiegegevens en de keuzes van toestemming of verzet uitgedrukt
 • In het kader van klachten van de Klantenservice en de Klant : Onze interne diensten en haar eventuele onderaannemers

Uw persoonlijke gegevens zullen niet het onderwerp zijn van externe communicatie anders dan die hierboven is voorzien dan om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Bewaartermijn van de gegevens :

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken :

 • Als onderdeel van het beheer van uw account: 5 jaar vanaf het laatste gebruik van het account : op de Site voor klantidentificatiegegevens en de keuzes van toestemming of verzet uitgedrukt
 • Als onderdeel van het abonnement op de nieuwsbrief: Tot de ropzegging door de klant
 • Als onderdeel van de klantenservice en klachten van de klant: 2 jaar na het laatste contact van de klant in geval van een bericht op het online helpformulier van de site

Uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens :

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u rechten (toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking, overdraagbaarheid, definitie van richtlijnen voor de opslag, wissing en communicatie van uw persoonlijke gegevens na overlijden) op persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend per post naar het volgende adres: contact@leparfait.com

De eerder aan u verleende rechten vervallen bij uw overlijden. U hebt het recht om richtlijnen op te stellen voor de opslag, verwijdering en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Wanneer uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt, kunt u deze te allen tijde intrekken. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat de verwerking die voorafgaand aan deze intrekking is uitgevoerd, geldig blijft.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat hun verwerking inbreuk maakt op uw rechten of dat niet aan uw verzoek is voldaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Beheer van cookies :

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies stellen ons in staat om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die dit kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld tijdens uw gebruik van hun diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

De wet stelt dat we alleen cookies op uw apparaat kunnen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken in de Cookieverklaring op onze website.

Voor meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid.

Vermeld de ID van uw toestemming en de datum waarop u contact met ons hebt opgenomen met betrekking tot uw toestemming.

Uw toestemming is van toepassing op de volgende gebieden: shop.leparfait.fr

Uw huidige status: Alles toestaan.

Uw toestemmings-ID : BPne88dFe/KrHb5Ef+HBkr7CgYkPfOyANUy7BSlAWEIq17MGL3PcOQ == Datum van toestemming : donderdag 27 april 2023 om 15:45 UTC 2 +

Modify consent / Toestemming intrekken

Cookieverklaring bijgewerkt op 07/04/2023 door "Cookiebot"

Vereist (6)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Naam  Leverancier Fijnheid Verval Type
CookieConsent Cookiebot Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
cookietest Shopify Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker het toestemmingsvak voor cookies heeft geaccepteerd. Sessie HTTP Cookie
secure_customer_sig Shopify  Deze cookie wordt gebruikt om klantreferenties veilig vast te leggen bij het verwerken van aankopen op de site; het is essentieel voor het beveiligen van online transacties. 1 jaar

HTTP Cookie

wpm-domain-test [x3] Shopify Noodzakelijk voor websitebeveiliging. Sessie HTTP Cookie

Voorkeuren ( 3 )

Met voorkeurscookies kan een website informatie bewaren die verandert hoe de site zich gedraagt of weergeeft, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Naam  Leverancier Fijnheid Verval  Type
keep_alive Shopify Registreert de huidige locatie van de gebruiker op basis van het IP-adres van de gebruiker. 1 dag HTTP Cookie
localization Shopify Behoudt de tijdzone van de gebruiker. 1 jaar HTTP Cookie
shopifyChatData Shopify Identificeert de bezoeker door middel van apparaten en bezoeken om de dialoogfunctie van de website te optimaliseren. Persist HTTP Local Storage

Marketing (14)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers via websites te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor externe uitgevers en adverteerders.

Naam  Leverancier Fijnheid Verval  Type
_landing_page Shopify Slaat het browsen van bezoekers op door bestemmingspagina's op te nemen - Hierdoor kan de website relevante producten presenteren en / of de effectiviteit van hun advertenties op andere websites meten. 14 dagen HTTP Cookie
_orig_referrer Shopify Deze cookie wordt gebruikt om informatie over een bezoeker te verzamelen. Deze informatie wordt gewijzigd in een kanaal dat een specifieke bezoeker identificeert. Identiteitsinformatiekanalen worden gebruikt om groepen met vergelijkbare voorkeuren te targeten of kunnen worden gebruikt door advertentieservices of domeinen van derden. 14 dagen HTTP Cookie
_s [x2] Shopify Verzameling van gegevens over het gedrag en de interactie van gebruikers, om de website te optimaliseren en reclame op de site relevanter te maken. 1 dag HTTP Cookie
_shopify_s [x2 Shopify Verzameling van gegevens over het gedrag en de interactie van gebruikers, om de website te optimaliseren en reclame op de site relevanter te maken. 1 dag HTTP Cookie
_shopify_sa_p [x2] Shopify Gegevens verzamelen over bezoekersgedrag en interactie - Dit wordt gebruikt om advertenties op de site relevanter te maken. Met de cookie kan de website ook verwijzingen van andere websites detecteren. 1 dag HTTP Cookie
_shopify_sa_t [x2] Shopify Gegevens verzamelen over bezoekersgedrag en interactie - Dit wordt gebruikt om advertenties op de site relevanter te maken. Met de cookie kan de website ook verwijzingen van andere websites detecteren. 1 dag HTTP Cookie
_shopify_y [x2] Shopify Verzameling van gegevens over het gedrag en de interactie van gebruikers, om de website te optimaliseren en reclame op de site relevanter te maken. 1 jaar
_y [x2] Shopify Verzameling van gegevens over het gedrag en de interactie van gebruikers, om de website te optimaliseren en reclame op de site relevanter te maken. 1 jaar HTTP Cookie

 

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM


De inhoud van de website www.shop.leparfait.fr is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een inbreukmisdrijf.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT - TAALDeze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Deze voorwaarden zijn in het Frans geschreven. Indien ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, is alleen de Franse tekst authentiek in geval van een geschil.

ARTIKEL 12 - GESCHILLEN

Neem voor elke klacht contact op met de klantenservice via het post- of e-mailadres van de verkoper, vermeld in ARTIKEL 1 van deze algemene voorwaarden.

De Klant wordt geïnformeerd dat hij in ieder geval zijn toevlucht kan nemen tot conventionele bemiddeling, tot bestaande sectorale bemiddelingsinstanties of tot een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode ( verzoening, bijvoorbeeld ) in geval van een geschil.

In casu is de aangewezen bemiddelaar

FEVAD ( Federatie van e-commerce en verkoop op afstand )

60 Rue La Boétie – 75008 Parijs

http://www.mediarfevad.fr

De Klant wordt er ook van op de hoogte gebracht dat hij ook het online platform voor geschillenbeslechting ( RLL ) kan gebruiken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Alle geschillen waarbij de koop- en verkooptransacties zijn gesloten onder deze Algemene Voorwaarden en die niet het voorwerp zijn geweest van een minnelijke schikking tussen de verkoper of door bemiddeling, zal onder de voorwaarden van het gemeen recht aan de bevoegde rechtbanken worden voorgelegd.

 

BIJLAGE 1 

Intrekkingsformulier

Datum______________________

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als de Klant de bestelling op www. shop. leparfait. fr wil herroepen, behalve in het geval van uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht onder de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van LE PARFAIT Consumentenservice

470 Promenade des Anglais 06200 NICE

Hierbij zeg ik de overeenkomst op voor de volgende goederen :

- Besteld op (datum aangeven)

- Bestelnummer : ...........................................................

- Naam klant :...........................................................

- Adres van de klant :...........................................................

Handtekening van de klant (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden)